Δραστηριότητα

Πληροφορίες - Ανάλυση

Με υψηλή βαθμολογία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

Η πρόταση με τίτλο «Towards an Enhanced Post - covid VET (EPOS - VET[1])» αφορά στην ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας των Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και την πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένες νέες- καινοτόμες ειδικότητες.

Οι δράσεις της πρότασης καλύπτουν την χρονική περίοδο από 01/04/2021 έως 31/08/2023.

[1] Η λέξη «Έπος», που επιλέχθηκε ως ακρωνύμιο, συμπεριλαμβάνει τόσο την έννοια του «λόγου» και της «ομιλίας» όσο και τη διάσταση του «νοήματος» και της ποίησης, (πρβ. «Ομηρικά έπη») και αναφέρεται συχνά σε μια σπουδαία και ηρωϊκή αποστολή.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021» και ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διεξήγαγε πανελλαδικά Έρευνα Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας.

Η παρούσα έκδοση αφορά στα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που διεξήχθη κατά την περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ ΚΑ3 Support for Policy Reform, European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points», μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και περιελάμβανε 50.000 αποφοίτους ΙΕΚ και 1.000 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής, περιλαμβάνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική, αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη κατά την περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ 2017 Financial Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points».

Σκοπός της Έρευνας Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων ΙΕΚ στην Αγορά Εργασίας είναι: α) Να αποτυπώσει την πορεία στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά το διάστημα 2010-2020 καθώς και τις αντιλήψεις και στάσεις τους ως προς την Επαγγελματική Κατάρτιση, τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τη συνάφεια της  κατάρτισης με την απασχόληση κ.λπ. και

β) Να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις, τον βαθμό ικανοποίησης από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων ΙΕΚ και μια σειρά άλλες παραμέτρους, από τη σκοπιά των εργοδοτών που έχουν απασχολήσει ή απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Η σημαντικότητα των εν λόγω, μεγάλης κλίμακας, ερευνητικών έργων, έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν την αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση και τα δεδομένα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη και διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως ισότιμου πυλώνα του Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Για να δείτε και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Έρευνας, πατήστε εδώ

 2021-06-25_12_33_38-Window_2.png

Με επιτυχία διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 30 Μαρτίου 2021, διεθνής ημερίδα με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ - διαπιστώσεις και συμπεράσματα», στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «ΕQAVET NRPs 2019-2021» του προγράμματος ΕRASMUS+, που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ «ΕQAVET NRPs 2019-2021» και ως το ορισμένο (Ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διοργάνωσε και υλοποίησε διαδικτυακή Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit) στη χώρα μας, στις 29 Μαρτίου 2021.

Αξιολόγηση

Αυτή η έκθεση επίσκεψης μελέτης προετοιμάστηκε από την κ. Concetta Fonzo ως αποτέλεσμα της επίσκεψης μελέτης με θέμα «Η Αξιολόγηση από Ομοτίμους ως εργαλείο διασφάλισης ποιότητας», η οποία διοργανώθηκε στις 10-11 Μαΐου 2018 και επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία αξιολόγησης από ομοτίμους όπως χρησιμοποιείται από το Ιταλικό Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στους εκπροσώπους του Ιταλικού Εθνικού Σημείου Αναφοράς EQAVET για την παροχή πολύτιμων μεθοδολογικών πληροφοριών και για την ευγενική τους υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επίσκεψης μελέτης.

Lastel
koino
ellhniko