Στις  8 & 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Χάαρλεμ της Ολλανδίας η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – EQAVET. Η ετήσια συνάντηση αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δικτύου αναφορικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του πεδίου παρέμβασης του Δικτύου και του τρόπου που τα μέλη καλούνται να τις εφαρμόσουν.

Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία του Δικτύου και το Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) της Ολλανδίας-CINOP, συμμετείχαν εκπρόσωποι 26 χωρών της ΕΕ, με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Γαλλία, καθώς και εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εργοδοτών (CEEP) και των εργαζομένων (ETUC), του European Training Foundation (ETF)  και του CEDEFOP.  Από τον ΕΟΠΠΕΠ συμμετείχαν ο  κ. Αντώνιος Γλάρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  & Επικοινωνίας  και η κ. Αγγελική Αθανασούλη, Προϊστάμενη του Τμήματος Εθνικού Συστήματος  Ποιότητας και Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Δικτύου EQAVET  στην Ελλάδα.

1η  ΗΜΕΡΑ

Α. Ολομέλεια

Την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος της  ΕΕ[1] κ. Joao Santos, ο οποίος επεσήμανε τη συγκυρία της διοργάνωσης της συνάντησης με την επικείμενη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πρωτοβουλίας ‘New Skills Agenda’ παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στα μέλη για περαιτέρω εμβάθυνση στις προτεραιότητες που θέτει η Πρωτοβουλία από την οπτική του Δικτύου EQAVET.

O κ. Sean Feerick, υπεύθυνος της Γραμματείας του Δικτύου[2] παρουσίασε στη συνέχεια την πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Δικτύου για την περίοδο 2016-2017. Ο εκπρόσωπος  υπογράμμισε τις βασικές αρχές που διέπουν τους στόχους και δράσεις του Δικτύου, όπως:

α. η επικοινωνία και διάχυση της πληροφόρησης,                                                                                                                                        β. η ενίσχυση της διαφάνειας της πληροφόρησης  και                                                                                                                                  γ. ο ρόλος της διασφάλισης ποιότητας στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο.

Η  προώθηση των αρχών αυτών, όπως τόνισε, καθορίζουν τη μεθοδολογία και το είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται και οι οποίες βασίζονται:

  1. στη διοργάνωση ομάδων εργασίας (working groups), οι οποίες διασφαλίζουν κατά ένα τρόπο τη σχετικότητα μεταξύ των αναγκών των κρατών μελών και των πολιτικών της ΕΕ
  2. στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων Peer Learning (PLAs) σε θέματα που έχουν υποδειχθεί από τα NRPs σε προηγούμενη περίοδο.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Γραμματείας του Δικτύου έκανε αναφορά στις προτάσεις των NRPs για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus+, διαδικασία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.

Στη συνέχεια, στελέχη της Μονάδας Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μαθητείας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της νέας πρωτοβουλίας της ΕΕ ‘New Skills Agenda’ (NSA)[3], η οποία στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησαν θετικές στην πλειοψηφία τους τοποθετήσεις αλλά και εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την πλευρά των συνέδρων σχετικά με τις δομικές αλλαγές που προτείνεται να  επιφέρει στο τρόπο λειτουργίας της ΕΕ και ιδιαίτερα σε γνωστά «εργαλεία» προώθησης της διαφάνειας και κινητικότητας, όπως EUROPASS, EQF-NCP, ECVET.

Β. Εργαστήρια

Στη συνέχεια, οι εργασίες της συνάντησης οργανώθηκαν υπό τη μορφή των εργαστηρίων/workshops. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε τέσσερις παράλληλες ομάδες εργασίας/εργαστήρια είχαν τη δυνατότητα με τη βοήθεια διευκολυντών (moderators) και ειδικών εμπειρογνωμόνων να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις[4] στα εξής επιμέρους θέματα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 : EQAVET in the context of the Skill Agenda

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την άποψή τους, εάν απαιτείται ή όχι επικαιροποίηση της Σύστασης αναφορικά με το EQAVET, ώστε να προωθηθούν με το καλύτερο τρόπο οι προτεραιότητες της New Skills Agenda ή/και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Δικτύου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 : The work on Complementing EQAVET

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την άποψή τους, εάν θεωρούν αναγκαία τη συγκρότηση ενός δεύτερου working group  με αντικείμενο τη συμπλήρωση/επέκταση του EQAVET (π.χ. ανάπτυξη επιπλέον κατευθυντήριων γραμμών/δεικτών) ώστε να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη (NRPs) στην υλοποίηση των στόχων του Δικτύου.

Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων ανακοινώθηκαν το απόγευμα της πρώτης μέρας στην ολομέλεια του Δικτύου. Όσον αφορά την συγκρότηση 2ου working group (Εργαστήριο 2) η άποψη των συνέδρων ήταν θετική και η Γραμματεία του Δικτύου δεσμεύτηκε να καλέσει τις χώρες μέλη να ορίσουν εκπροσώπους μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016.

 

2η ΗΜΕΡΑ

Α. Ολομέλεια

Το πρωινό της επόμενης ημέρας οι εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Αναφοράς προχώρησαν στην ανάδειξη νέας καθοδηγητικής επιτροπής (steering committee), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Πολωνίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας.

Στη συνέχεια και μετά την παρουσίαση από τους συμμετέχοντες καλών πρακτικών σε συγκεκριμένα θέματα (π.χ. Work based learning, Outcomes based provision in VET, Feedback loops and the review phase), έγινε εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο των εγκεκριμένων προτάσεων των NRPs, καθώς και στον τρόπο που η  EACEA, σε συνεργασία με το πρόγραμμα ERASMUS+, σχεδιάζει να διαχειριστεί στο μέλλον τη χρηματοδότηση των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Δικτύου EQAVET.

Β. Εργαστήρια

Οι εργασίες της συνάντησης οργανώθηκαν και πάλι υπό την μορφή των εργαστηρίων/workshops. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε τέσσερις παράλληλες ομάδες εργασίας/εργαστήρια, είχαν τη δυνατότητα με τη βοήθεια διευκολυντών και ειδικών εμπειρογνωμόνων να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις[5] στο εξής θέμα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 : Support to NRPs to further cooperation

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Σημείων Αναφοράς (NRPs).

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της δεύτερης μέρας από τον εκπρόσωπο της ΕΕ, Joao Santos, ο οποίος αναγνώρισε τη σημαντικότητα του έργου του Δικτύου στα θέματα της διασφάλισης ποιότητας καθώς και σε σχέση με τις προτεραιότητες της NSA.

Οι παρουσιάσεις των συνέδρων καθώς και η αναλυτική έκθεση με τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δικτύου EQAVET www.eqavet.eu (Annual Network Meeting 2016)

[1] Ο κ. Joao Santos είναι Αναπληρωτής Δ/ντής της Μονάδας Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μαθητείας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ 

[2] Τη διαχείριση του Δικτύου έχει αναλάβει για την περίοδο 2016-2017 κατόπιν  ανοικτού διαγωνισμού της ΕΕ, ο Οργανισμός Quality and Qualifications Ireland (QQI), ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη λειτουργία του Ιρλανδικού Πλαισίου Προσόντων (NQFI)

[3] Υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Ιουνίου 2016

[4] Τις συζητήσεις τροφοδότησαν σχετικά κείμενα εργασίας που διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες κατά την περίοδο προετοιμασίας του συνεδρίου

[5] Τις συζητήσεις τροφοδότησαν σχετικά κείμενα εργασίας που διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες κατά την περίοδο προετοιμασίας του συνεδρίου

Lastel
koino
ellhniko