Στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Μπέλφαστ συνάντηση εργασίας (PLA) εμπειρογνωμόνων με θέμα την εφαρμογή του Νο 6 Δείκτη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που αφορά στην αξιοποίηση των προσόντων που αποκτήθηκαν από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET). Τον ΕΟΠΠΕΠ εκπροσώπησε ο κ. Αντώνης Γλάρος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Επικοινωνίας και Ανάπτυξης.

Πλαίσιο συνάντησης

Στην έρευνα που διοργάνωσε το 2012 η Γραμματεία του EQAVET σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου EQAVET, τα μέλη του δικτύου EQAVET κλήθηκαν να προσδιορίσουν τον δείκτη εκείνο στον οποίο θα ήθελαν να εργαστούν στο μέλλον σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη. Η πλειοψηφία (92%) από τα 11 μέλη του δικτύου EQAVET, απαντώντας στην ερώτηση αυτή, προσδιόρισαν τον δείκτη Ν. 6 "Αξιοποίηση των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας". 

Ως εκ τούτου, αυτό το PLA, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του δικτύου EQAVET, είχε σαν σκοπό να διερευνηθεί περαιτέρω πώς ο δείκτης Ν. 6  του EQAVET μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να συζητηθούν σχετικές προσεγγίσεις για την εμπλοκή των τελικών χρηστών της ΕΕΚ στο παραπάνω θέμα, ως μέρος μιας δομημένης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας. 

Η διήμερη συνάντηση εργασίας (PLA) είχε σαν στόχο οι συμμετέχοντες να:

 • αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση της πολιτικής και επιχειρησιακών θεμάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας σε όλη την Ευρώπη, τόσο από τους εργοδότες όσο και την πλευρά των εκπαιδευομένων/εργαζομένων
 • ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές στη μέτρηση της αξιοποίησης των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και να προσδιορίσουν τις προκλήσεις εκείνες που τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι πάροχοι αντιμετωπίζουν/θα αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή του εν λόγω δείκτη. 

Εισαγωγή

Η μέτρηση, λοιπόν, και η αξιολόγηση της αξιοποίησης των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παρόχους και τους εργοδότες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας από τους απώτερους στόχους της διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ. 

Για τον λόγο αυτό η μέτρηση και εφαρμογή του δείκτη Ν. 6 του EQAVET αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, όπου θα πρέπει να αποσαφηνιστούν θέματα που σχετίζονται με το "τι" και το "πώς" της αξιολόγησης για την αξιοποίηση δεξιοτήτων, καθώς και το είδος των προκλήσεων των συστημάτων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αντιμετωπίσουν κατά την ανάληψη αυτής της άσκησης. 

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας

Η συνάντηση διήρκεσε δύο ημέρες και περιελάμβανε παρουσιάσεις από χώρες-μέλη του δικτύου αλλά και από τοπικούς φορείς. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες, και με την καθοδήγηση εμπειρογνώμονα του EQAVET συζητούσαν και αντάλλασσαν απόψεις και σκέψεις σχετικά με το "πώς", "γιατί" και "τι" ερωτήματα που γεννιούνται από την εφαρμογή του Ν. 6 δείκτη του EQAVET.

Κάθε ομάδα εργασίας παρουσίαζε σε όλους τους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε κάθε ενότητα της συνάντησης. Στη συνέχεια διεξαγόταν συζήτηση στην ολομέλεια των συμμετεχόντων πάνω σε κύρια θέματα που αναδείχθηκαν από τις ομάδες, τα lessons learned και τη σύνδεση με το EQAVET. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο εμπειρογνώμονας κρατούσε πρακτικά και με βάση αυτά θα δημιουργηθεί ένα policy paper που θα αφορά στην εφαρμογή του δείκτη Ν.6. Το EQAVET θα στείλει αναλυτική καταγραφή των συμπερασμάτων της συνάντησης. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης είχε δύο ενότητες, μία σε κάθε ημέρα. Η πρώτη ενότητα, την πρώτη ημέρα, αφορούσε προσεγγίσεις στον τομέα της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε επίπεδο Συστήματος ΕΕΚ, σχετικά με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων, καθώς και σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους μαθητές. 

Η δεύτερη ενότητα, την επόμενη ημέρα, αφορούσε προσεγγίσεις στον τομέα της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά αυτή τη φορά σε επίπεδο Παρόχων ΕΕΚ, σχετικά με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων, καθώς και σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους μαθητές. 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των όσων συζητήθηκαν ανά θεματική ενότητα.


1η Ενότητα

 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα:

 • "Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, υποστηρίζοντας δεσμεύσεις με τους εργοδότες"
 • "Μελέτη για τον προορισμό των εκπαιδευομένων και την ικανοποίησή τους"
 • "Πρωτοβουλίες σε επίπεδο συστήματος για την ανατροφοδότηση της ΕΕΚ - προσόντα αποφοίτων και ικανοποίηση εργοδοτών". Μελέτη περίπτωσης από την Εσθονία
 • "Από την εμπειρία του παρελθόντος στις προκλήσεις του μέλλοντος - Έρευνα του ΕΚΕΠΙΣ σε καταρτιζόμενους στην ΣΕΚ και σε ΚΕΚ". Μελέτη περίπτωσης από την Ελλάδα που παρουσιάστηκε από τον κ. Αντώνιο Γλάρο.

2η Ενότητα

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την ενότητα είναι τα ακόλουθα:

 • "Διάλογος με τους εργοδότες", Belfast Metropolitan College, Βόρεια Ιρλανδία
 • "Πρωτοβουλίες σε επίπεδο παρόχων για την ανατροφοδότηση της ΕΕΚ - προσόντα αποφοίτων και ικανοποίηση εργοδοτών". Μελέτη περίπτωσης από την Εσθονία. 
 • "Από την εμπειρία του παρελθόντος στις προκλήσεις του μέλλοντος" - Έρευνα του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ σχετικά με τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση. Παρουσιάστηκε από τον κ. Αντώνιο Γλάρο

Βασικά Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

Σε συνέχεια του PLA και ύστερα από τις παρουσιάσεις και τις ενδελεχείς συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, με την καθοδήγηση του εμπειρογνώμονα, θα δημιουργηθεί ένα policy paper που θα αφορά στο "ΠΩΣ", "ΤΙ" και "ΓΙΑΤΙ" της εφαρμογής του δείκτη Ν. 6 του EQAVET και το οποίο θα επικοινωνηθεί σε όλα τα μέλη του δικτύου.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του PLA είναι ότι η εφαρμογή του δείκτη Ν. 6 του EQAVET συναντά μεγάλες προκλήσεις καθώς θα πρέπει να προσδιοριστούν μία σειρά από παράγοντες τόσο σε επίπεδο ορισμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, όπως είναι οι παρακάτω:

 • Τι είδους πληροφορίες θα πρέπει να αξιολογούνται κατά τη διερεύνηση της συνάφειας των αποκτηθεισών δεξιοτήτων/ικανοτήτων με την απασχόληση. Πληροφορίες σχετικά με: α) γενικές δεξιότητες, β) συγκεκριμένες ειδικές δεξιότητες συνδεδεμένες με συγκεκριμένο επάγγελμα, γ) δεξιότητες από την εργασία, δ) μείγμα δεξιοτήτων (συγκεκριμένα επαγγέλματα και γενικές δεξιότητες);
 • Τι θα αξιολογεί ο εργοδότης: τις γενικές δεξιότητες του αποφοίτου, την ικανότητα του αποφοίτου να αποδίδει στη συγκεκριμένη θέση εργασίας, την ικανότητα του αποφοίτου να συνδράμει στην επιτυχία της εταιρείας, κλπ;
 • Πώς θα διεξάγεται η έρευνα ικανοποίηση, σε τι δείγμα, με τι ερωτήσεις, σε τι κλίμακα, με τι μεθοδολογία (ερωτηματολόγια, focus group, συνεντεύξεις), με τι συχνότητα, με τι διαδικασία, κλπ.

Η εφαρμογή, επίσης, του δείκτη Ν. 6 του EQAVET επηρεάζεται από τις ιδιαιτερότητες και το πλαίσιο εφαρμογής της ΕΕΚ σε κάθε χώρα.

Lastel
koino
ellhniko