Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, συμμετείχε σε Συνάντηση Εργασίας (PeerLearningActivity) που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 28-29 Νοεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από τη Γραμματεία του EQAVETσε συνεργασία με το DEQA-VET (Εθνικό Σημείο Αναφοράς – NRPτης Γερμανίας) και το ΒΙΒΒ (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η αξιοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να καταστήσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) πιο ελκυστική.

Η Συνάντηση Εργασίας παρείχε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δουν σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο πώς οι στρατηγικές της διασφάλισης ποιότητας μπορούν να κάνουν την αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πιο ελκυστικές.

Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αφορούσαν τους τρόπους με τους οποίους το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Σλοβενίας συμβάλλει στην προώθηση της ελκυστικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, πώς η προσέγγιση της διασφάλισης ποιότητας από τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και το βαθμό στον οποίο η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από τους παρόχους ΕΕΚ συμβάλει στην προσέλκυση καταρτιζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Lastel
koino
ellhniko