Στην παρούσα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του EQAVET εξετάζουμε τη σημασία της «φωνής του εκπαιδευόμενου» για την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας της ΕΕΚ. Στο κύριο άρθρο του OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) μαθαίνουμε ότι σκοπός του έργου του είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΕΚ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως κατάρτιση για απασχόληση, αλλά ότι προσφέρει ένα καλύτερα διαμορφωμένο, περιεκτικό πρόγραμμα σπουδών, διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην Ευρώπη. Η εκστρατεία "Claim Your Voice" μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με την ΕΕΚ και την κινητικότητα στην Ευρώπη.

Οι Κάτω Χώρες δίνουν παραδείγματα πρακτικής που δείχνουν με ποιον τρόπο συμμετέχουν οι σπουδαστές σε όλα τα επίπεδα της παροχής της ΕΕΚ. Μαθαίνουμε για την πρωτοβουλία "Hack Your Class", η οποία προσέφερε ένα δομημένο μέσο για διάλογο σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης με τους σπουδαστές, με σκοπό την προώθηση της «φωνής των εκπαιδευόμενων» στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχολικών προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ. Το έργο "JOB" χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων σπουδαστών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το "JOB" Monitor διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της γνώμης των σπουδαστών και έδωσε τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη δράση όσον αφορά στη ποιότητα των μαθημάτων.

Η Ρουμανία, τα τελευταία χρόνια, ωθεί σταθερά τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΕΚ. Η συμμετοχή των σπουδαστών έχει θεσμοθετηθεί και καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, π.χ. πρόγραμμα σπουδών και αξιολόγηση, δομή και χρηματοδότηση του συστήματος και διασφάλιση της ποιότητας. Το Υπουργείο Παιδείας και άλλα ιδρύματα που διαδραματίζουν ρόλο στην παρεχόμενη εκπαίδευση προωθούν τη συμμετοχή φοιτητικών οργανώσεων σε όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις, συζητήσεις και ομάδες εργασίας που εξετάζουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Παρουσιάζονται επίσης δύο έργα ERASMUS+:

  • Το έργο "TRACKTION" αναπτύσσει περαιτέρω το θέμα της «φωνής του εκπαιδευόμενου» με έμφαση στην παρακολούθηση των αποφοίτων και τον ρόλο των αποφοίτων. Ως παρακολούθηση νοούνται όλες οι συστηματικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα ΕΕΚ για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τους απόφοιτους όσον αφορά την πρόοδο εκμάθησης· τις αποκτούμενες δεξιότητες· τις αντιλήψεις· τις οδούς απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης ή περαιτέρω κατάρτισης. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της κουλτούρας των αποφοίτων στις σχολές ΕΕΚ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συχνών εμποδίων στις μελέτες παρακολούθησης, όπως τα χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης.
  • Η πρωτοβουλία "Soufflearning"[1]» που αναπτύχθηκε στο Bonn Science Shop (Wila Bonn) εστιάζει σε μια ιδέα εξατομικευμένης κατάρτισης για το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης, η ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού και η δημιουργία ενός κύκλου συνεχούς βελτίωσης σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο. Το "Soufflearning" χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά δομικά στοιχεία[2] του EQAVET για να διασφαλίσει την ποιότητα της παροχής του. Η άποψη του εκπαιδευόμενου είναι κεντρικής σημασίας καθ’ όλη τη διαδικασία και δίνεται μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία και την ανταπόκριση στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου

Το στρατηγικό έργο που επιτελέστηκε στο EQAVET την περίοδο 2017-2018 παρουσιάζεται σε άρθρο του προέδρου της στρατηγικής ομάδας εργασίας (Working Group) για τον ρόλο της διασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ. Ένα από τα κύρια θέματα που εξετάζει η ομάδα εργασίας είναι ο ρόλος που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι εκπαιδευόμενοι στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας – τόσο σε επίπεδο παρόχου όσο και σε επίπεδο συστήματος. Κατά την εξέταση της αποτελεσματικότητας της διασφάλισης της ποιότητας, η ομάδα εργασίας αναγνώρισε ότι η παροχή της ΕΕΚ έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παρουσιάζεται η πρόσφατη μελέτη της ΕΕ για την παρακολούθηση των αποφοίτων. Σκοπός της είναι να παράσχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων συστημάτων και μέτρων παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ στις χώρες της ΕΕ και να επανεξετάσει τις επιλογές για δράσεις της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Σύσταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων.

Σύντομες αναπροσαρμογές παρουσιάζονται επίσης στην πρόσφατη συνεδρίαση των Γενικών Διευθυντών επαγγελματικής κατάρτισης (ΓΔΕΚ) στη Σόφια, όπου η γραμματεία του EQAVET και οι εμπειρογνώμονες διαδραμάτισαν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη διευκόλυνση των συζητήσεων. Η συνεδρίαση περιελάμβανε εργαστήρια για τα μέτρα και συστήματα παρακολούθησης αποφοίτων ΕΕΚ.

Μια τελευταία είδηση παρουσιάζει ένα πρόσφατο ενημερωτικό φυλλάδιο που καλύπτει τους σημαντικότερους κανονισμούς, διαδικασίες και ενδιαφερόμενους που εξασφαλίζουν και επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας της κατάρτισης σε εταιρικό επίπεδο, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της Γερμανίας (BIBB - https://www.bibb.de/en/index.php).

[1] Ο εκπαιδευτής βοηθά τον ασκούμενο, όπως ο υποβολέας στο θέατρο: στα γαλλικά αυτό λέγεται "souffler".

[2] Το δίκτυο EQAVET έχει αναπτύξει έξι δομικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ποιότητας της μάθησης με βάση την εργασία - https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Work-based-learning/Building-Blocks