• Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) (2020/C 417/01) της 24ης Νοεμβρίου 2020

   
 • EPOS VET blog

   
 • New EQAVET Newsletter

  Read more ...
   
 • IVET National Certification Exams to be concluded for 9.948 IVET graduates

  Read more ...
 
 
 
 
 
Do you want further information about EQAVET European Network?

Aggliko
Koinoen
Lasten