Skip to main content

EQAVET Annual Network Meeting, 1-2 Ιουνίου 2021 - Οι προτεραιότητες του Δικτύου EQAVET για το 2021-2023

Μοιραστείτε το!

Την 1 και 2 Ιουνίου 2021 διεξήχθη διαδικτυακά η ετήσια συνάντηση του δικτύου EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), στην οποία ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε, ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP-National Reference Point) του Δικτύου. Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε και συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Δικτύου EQAVET, συμμετείχαν εκπρόσωποι εθνικών σημείων αναφοράς από 27 κράτη – μέλη, πλέον της Ισλανδίας, του Μαυροβουνίου, της Νορβηγίας και της Τουρκίας.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: η μετάβαση προς μία πιο «πράσινη», ψηφιακή και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Σύστασης για την Αποτελεσματική και Ενεργό ενίσχυση της Απασχόλησης, έθεσε πρόσφατα τους κατευθυντήριους άξονες για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα κράτη – μέλη, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μετάβαση σε μια πιο «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, το Σχέδιο Δράσης που υιοθετήθηκε στο Πόρτο, για την εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καλεί τα κράτη - μέλη να εργαστούν το επόμενο διάστημα για την επίτευξη του στόχου, έως το 2030 τουλάχιστον το 78% των ενήλικων να βρίσκονται στην ενεργό απασχόληση και το 60%, τουλάχιστον, να μετέχει ετησίως στην επαγγελματική κατάρτιση.  

Η νέα πραγματικότητα των Micro Credentials

Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της ετήσιας συνάντησης του δικτύου EQAVET ήταν η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και αποτύπωση μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής προσέγγισης ως προς τα «Μικρο – Διαπιστευτήρια» (Micro Credentials), όπως έχει ήδη αναγγελθεί στο πλαίσιο του European Skills Agenda 2020 και του Digital Education Action Plan.

Σύμφωνα με την τρέχουσα προσέγγιση, τα «Μικρο - Διαπιστευτήρια» είναι αποδεικτικά, τα οποία πιστοποιούν ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία αξιολογήθηκαν μέσα από μία διαφανή διαδικασία, στο πλαίσιο μιας μαθησιακής εμπειρίας μικρής χρονικής διάρκειας, σε ένα, κατ’ εξοχήν, ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον. (βλ. σχετ. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει πρόταση για μία Σύσταση του Συμβουλίου το 2021 σχετικά με τα «Μικρο-Διαπιστευτήρια», η οποία θα περιλαμβάνει: κοινό ορισμό, κριτήρια για τη διασφάλιση ποιότητας και τη διαφάνεια, διασύνδεση με τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και το Europass, απόδοση μονάδων ECTS (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων), κ.ά..

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι, μέσω της προσέγγισης των «Μικρο – Διαπιστευτηρίων», θα παρέχεται η δυνατότητα επίσημης επικύρωσης, αναγνώρισης και μεταφοράς ενός συνόλου μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται στο πλαίσιο μιας σύντομης και στοχευμένης μαθησιακής εμπειρίας και τα οποία, σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν θα τύγχαναν καμίας περαιτέρω αναγνώρισης εκτός του πλαισίου απόκτησής τους.

Οικοδομώντας αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω των Peer Reviews

Ένας δεύτερος σημαντικός πυλώνας, στο πλαίσιο των δράσεων του EQAVET για την περίοδο 2021-2023 είναι η ανάπτυξη μίας κοινής Μεθοδολογίας για την οργάνωση και διενέργεια διαδικασίας «Αξιολόγησης από Ομοτίμους» (Peer Reviews).

Σύμφωνα με το σχέδιο της Μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε και το οποίο βασίζεται στη Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, η διαδικασία της Αξιολόγησης Ομοτίμων βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή, στον καθορισμό του εύρους της θεματολογίας από την εκάστοτε φιλοξενούσα χώρα και την εμπιστευτικότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Παρουσίαση της Έρευνας Αποτελεσματικότητας του Δικτύου EQAVET

Στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα για την αποτελεσματικότητα του Δικτύου EQAVET. Οι μετέχοντες στην έρευνα επιβεβαιώνουν τον υψηλό βαθμό αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης μεταξύ των Εθνικών Σημείων Αναφοράς. Ωστόσο, υπογραμμίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το Δίκτυο να εμπλουτιστεί με νέες οπτικές, περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες αναλύσεις, ανταλλαγή ιδεών και χρήσιμων δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης του δικτύου EQAVET θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ακολούθησε συζήτηση σε δύο ομάδες, οι οποίες εστίασαν στα εξής ειδικότερα θέματα: Διεύρυνση των μελών αλλά και του ακροατηρίου του EQAVET και Βελτίωση της Διαχείρισης Γνώσης εντός του Δικτύου. Και στις δύο περιπτώσεις υπογραμμίστηκε η ανάγκη για πιο ενεργό συμμετοχή περισσότερων «παικτών» της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και, βεβαίως, των Κοινωνικών Εταίρων. Από την άλλη πλευρά, τονίστηκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια στη διαχείριση της γνώσης που παράγεται εντός του δικτύου, ενώ διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας μια κοινής ψηφιακής πλατφόρμας διακίνησης και διαχείρισης γνώσης.

Νέο, αναβαθμισμένο website για το EQAVET

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η συζήτηση για την αναβάθμιση και τον ανασχεδιασμό του web site του EQAVET. Το νέο site θα είναι περισσότερο εστιασμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του Δικτύου, θα περιλαμβάνει case studies και παραδείγματα εφαρμογής, ως πηγή έμπνευσης και καλών πρακτικών, η δομή του θα είναι απλούστερη και πιο φιλική προς τον χρήστη, ενώ θα ενσωματώνει και έναν ψηφιακό χώρο διάδρασης μεταξύ των μελών.

Νέα από τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς

Ολοκληρώνοντας την ετήσια συνάντηση, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι σημαντικότερες δράσεις τριών Εθνικών Σημείων Αναφοράς (NRPs): της Φινλανδίας, Σλοβενίας, και Ρουμανίας.

Το NRP της Φινλανδίας, σε συνεργασία με τα ομόλογα NRP’s της Κροατίας, Εσθονίας και Σλοβενίας, ανέπτυξε έναν Οδηγό Εφαρμογής Διασφάλισης Ποιότητας, για χρήση από τους παρόχους Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το NRP της Σλοβενίας, εστίασε στον ρόλο της Κοινότητας μεταξύ σχολείων και παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, οι πάροχοι υποχρεούνται στη διενέργεια, σε τακτά διαστήματα, τόσο αυτό- αξιολόγησης όσο και εξωτερικής αξιολόγησης.

Τέλος, το NRP της Ρουμανίας, το προηγούμενο διάστημα ανέπτυξε ένα δίκτυο παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, την αμοιβαία συνεργασία και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών και λύσεων σε προβλήματα που παρατηρούνται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του δικτύου EQAVET, είχε παρουσιάσει σε Διεθνή Διαδικτυακή Ημερίδα στις 30 Μαρτίου 2021, με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ - διαπιστώσεις και συμπεράσματα», τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, η οποία αφορά στην παρακολούθηση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας. Σκοπός τη έρευνας, μεταξύ άλλων, ήταν να αποτυπώσει την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 9.830 απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

(βλ. σχετ. https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1561-deltio_typou_imeridas_eqavet)

 Μελέτη, στο πλαίσιο του EQAVET για το 2022

Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων του EQAVET για το χρονικό διάστημα 2021-2023, προβλέπεται η διεξαγωγή, ψηφιακά, έρευνας μεταξύ των μελών του Δικτύου, η οποία θα εστιάσει, κυρίως, στην πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί, σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Δικτύου, τις μεταρρυθμίσεις που θα έχουν υλοποιηθεί από τα κράτη – μέλη, καθώς και τις κοινές δράσεις αμοιβαίας ανάπτυξης του Δικτύου.  


Lastel
Κοινό
ΕΟΠΠΕΠ EQAVET Logo